Prosiect:

Fferm Sero Net Llysfasi

Trosolwg:

Drwy greu cyfleuster pwrpasol ar gampws y coleg amaethyddol, bydd y prosiect yn arwain hyfforddiant ymarferol yn y technolegau diweddaraf a dulliau rheoli tir sy'n lleihau allyriadau a gwella bioamrywiaeth.

Nod Fferm Sero Net Llysfasi yw sicrhau at ddyfodol gwydn i'r rhanbarth, lle mae rheolaeth tir carbon niwtral a'r sector ynni adnewyddadwy datblygol yn cefnogi cymunedau cynaliadwy, ffyniannus ac iach.

Mae Uchelgais Gogledd Cymru yn gweithio gyda'r prif noddwr, Coleg Cambria i ddatblygu'r prosiect hwn.

Prif Noddwr:

 

Amcanion

Cyfleoedd Newydd

Cryfhau integreiddio economaidd drwy wneud y mwyaf o gyfleoedd cadwyn gyflenwi lleol

Modelau Cynaliadwy

Cefnogi datgarboneiddio rhanbarthol, arallgyfeirio a modelau busnes cynaliadwy

Trosglwyddo Gwybodaeth

Annog datblygu sgiliau a throsglwyddo gwybodaeth

Targedau Buddsoddi

£10m

Cynllun Twf

£2.7m

Sector Cyhoeddus Arall

£2.7m

Sector Breifat

£15.4m

Cyfanswm Buddsoddiad

Pa gam mae'r prosiect wedi cyrraedd?

Cam01.
Pennu cyd-destun y Prosiect:

Cam cynllunio'r cynnig gwariant. Asesu cyd-destun strategol y prosiect a dangos sut mae'n darparu synergedd â phrosiectau eraill yn y portffolio.

Check icon progress icon Cwblhau
Cam02.
Paratoi'r Achos Amlinellol Strategol:

Cam cwmpasu'r prosiect. Cyflwyno’r achos dros newid a nodi'r ffordd orau ymlaen.

Check icon progress icon Cwblhau
Cam03.
Paratoi'r Achos Busnes Amlinellol:

Y cam cynllunio ar gyfer y prosiect. Nodi'r opsiynau sy'n cynnig gwerth am arian, cadarnhau fforddiadwyedd y prosiect a phenderfynu ar y trefniadau ar gyfer cyflawni'r prosiect yn llwyddiannus.

Check icon progress icon Ar y Gweill
Cam04.
Cymeradwyo'r Achos Busnes Amlinellol:

Cyflwyno’r Achos Busnes Amlinellol i Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru i'w gymeradwyo. Pan gymeradwyir gall cam caffael y prosiect ddechrau.

Check icon progress icon
Cam05.
Paratoi'r Achos Busnes Llawn:

Cam caffael y prosiect. Cofnodi canfyddiadau'r caffaeliad, nodi'r opsiwn sy'n darparu'r gwerth cyhoeddus gorau a chadarnhau'r trefniadau rheoli ar gyfer cyflwyno, monitro a gwerthuso'r prosiect.

Check icon progress icon
Cam06.
Cymeradwyo'r Achos Busnes Llawn:

Cyflwyno’r Achos Busnes Llawn i Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru i'w gymeradwyo. Pan gymeradwyir gall cam gweithredu'r prosiect ddechrau.

Check icon progress icon
Cam07.
Gweithredru a monitro’r Prosiect:

Cam gweithredu'r prosiect. Defnyddir yr Achos Busnes Llawn fel pwynt cyfeirio at gyflawni'r prosiect a monitro cynnydd.

Check icon progress icon
Cam08.
Gwerthuso'r Prosiect:

Cam gweithredu ar ôl prosiect. Asesu pa mor dda y cyflawnwyd y prosiect a'r gwersi a ddysgwyd. Defnyddir yr Achos Busnes Llawn i bennu i ba raddau y cafodd y buddion disgwyliedig eu cyflawni a'u gwireddu.

Check icon progress icon

Prif Aelodau

  • Steve Jackson Prif Swyddog Gweithredol a Dirprwy Brif Weithredwr, Coleg Cambria
  • Robyn Lovelock Rheolwr Rhaglen