Cefndir

Yn 2025, bydd Uchelgais Gogledd Cymru yn lansio Cronfa Ynni Glân Gogledd Cymru. Bydd hyn yn cynnig cyllid i brosiectau cyfalaf sy'n ymwneud â datrysiadau ynni lleol blaengar a phrosiectau datgarboneiddio ehangach yn y trydydd sector a'r sector preifat (SME) ar draws Gogledd Cymru. Bydd hefyd yn cyd-fynd â chyllid cyfalaf sydd ar gael ar hyn o bryd drwy Gronfa Fuddsoddi i Gymru, Banc Busnes Prydain a Chynllun Benthyciadau Busnes Gwyrdd, Banc Datblygu Cymru, ymhlith eraill.
 

Er mwyn bod yn barod am hyn, bydd y cyllid ysgrifennu bid yn darparu cefnogaeth i sefydliadau Gogledd Cymru nad ydynt erioed wedi gwneud cais am gyllid grant neu fenthyciad o'r blaen a/neu'r rhai sydd wedi bod yn aflwyddiannus gyda cheisiadau blaenorol neu sy'n gallu dangos rhesymau eraill pam fod angen y cymorth hwn i sicrhau bod eu prosiect ynni glân yng Ngogledd Cymru yn symud ymlaen.

Mae'r cyllid refeniw hwn ar gyfer cymorth ysgrifennu bid o hyd at £5,000 (yn cynnwys TAW) fesul ymgeisydd llwyddiannus.

Cymhwyster

Sefydliadau cymunedol a mentrau bychan, sy'n gallu dangos eu bod angen cymorth, sy'n gymwys i wneud cais cyhyd â bod gan Sefydliadau ei brif leoliad yn un neu fwy o'r 6 awdurdod lleol hon yng ngogledd Cymru (Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Gwynedd, Ynys Môn a Wrecsam) ac yn gallu dangos tystiolaeth eu bod yn masnachu o eiddo yng ngogledd Cymru. 

Mae cyllid ar gael ar gyfer 3 sefydliad/menter fach ym mhob un o 6 sir Gogledd Cymru ar sail y cyntaf i'r felin, a fydd yn cael ei bennu gan y drefn y derbynnir ceisiadau llawn drwy e-bost.
Felly, dim ond drwy e-bost y gellir derbyn ceisiadau. ⁠Ni fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir yn anghyflawn yn cael eu hystyried. Mae'r holl ddyfarniadau yn ddewisol ac nid oes proses apêl. Nid yw gwneud na chyflwyno cais am y grant yn gwarantu y bydd unrhyw gyllid yn cael ei ddarparu ar gyfer cymorth ysgrifennu'r cynnig hwn. Bydd yr holl geisiadau a dderbynnir ar ôl derbyn 3 fesul sir yn cael eu cadw ar restr wrth gefn pe bai cyllid dilynol yn dod ar gael (yn yr un drefn ar sail cyntaf i'r felin).       
 

Bydd gofyn i'r Ymgeisydd Grant ddewis ei gyflenwr ysgrifennu bid ei hun o Restr Cyflenwyr Ffafriedig fydd yn cael ei darparu gan Uchelgais Gogledd Cymru.

Rhaid cyflwyno ceisiadau drwy e-bost yn unig at ynni@uchelgaisgogledd.cymru erbyn 30 Awst 2024.

Dyrennir y grant ar sail gyntaf i’r felin, ac os bydd y cyllid yn cael ei ddyrannu'n llawn, rydym yn cadw'r hawl i gau'r ceisiadau yn gynt.

Gweithio mewn cydweithrediad ag awdurdodau lleol Gogledd Cymru.

Ariennir y prosiect hwn gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU, mae'r prosiect hwn yn cael ei gyflawni yn siroedd Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Gwynedd, Wrecsam ac Ynys Môn.