Criteria

Mae Uchelgais Gogledd Cymru yn chwilio am brosiectau uchelgeisiol, arloesol a thrawsffurfiol i gyflawni swyddi, twf a buddsoddiad yn y rhanbarth. Dylai'r prosiectau newydd ddangos eu bod yn cyflawni yn erbyn targedau Cynllun Twf Gogledd Cymru ac amcanion unrhyw un o'r tair rhaglen isod:


• Bwyd amaeth a Thwristiaeth
• Tir ac Eiddo
• Ynni carbon isel


Rhaid i'r holl brosiectau ddangos eu bod yn bodloni'r gofynion sydd wedi'u cymeradwyo gan y Bwrdd Uchelgais Economaidd ar gyfer y rhaglen berthnasol. Gellir dod o hyd i'r meini prawf llawn yma.

Ystyrir cynigion hefyd ar gyfer prosiectau sy'n cyd-fynd â'r rhaglen Cysylltedd Digidol ac Arloesi mewn Gweithgynhyrchu Gwerth Uchel lle gall prosiectau ddangos effaith sylweddol fwy yn nhermau swyddi a buddsoddiad na'r meini prawf isafswm a nodir ar gyfer y rhaglenni eraill.

Gellid rhoi prosiectau sy'n aflwyddiannus wrth sicrhau cyllid ond sy'n sgorio'n uchel yn erbyn y meini prawf sydd wedi'u gosod (yn cynnwys y rhai sy'n sgorio'n uchel ar Addas yn Strategol ac Effaith ond nad ydynt yn bodloni'r trothwyon Gallu i Gyflawni) ar restr wrth gefn i'w hystyried yn y dyfodol pe byddai cyllid pellach ar gael.

Mae'r cyllid wedi'i glustnodi ar gyfer prosiectau a fyddai'n eistedd o fewn ein rhaglenni Tir ac Eiddo, Bwyd-Amaeth a Thwristiaeth ac Ynni Carbon Isel.

Fodd bynnag, ystyrir cynigion hefyd ar gyfer prosiectau sy'n cyd-fynd â'n rhaglen Cysylltedd Digidol a'n rhaglen Arloesi mewn Gweithgynhyrchu Gwerth Uchel. Er mwyn cael eu hystyried, dylai prosiectau ddangos effaith sylweddol fwy yn nhermau swyddi a buddsoddiad na'r meini prawf isafswm a nodir ar gyfer y rhaglenni eraill.

Gall unrhyw fusnes neu sefydliad sy'n bodloni'r meini prawf ymgeisio am gyllid y Cynllun Twf. Fodd bynnag, mae'n bosib na fydd y cyllid yn addas ar gyfer rhai prosiectau, a dylai ymgeiswyr ystyried y gofynion cyn ymgeisio.

Am fwy o wybodaeth am p'un a yw cyllid y Cynllun Twf yn addas i chi, ewch i'n tudalen Gofynion Ariannu.

Os gall prosiect arfaethedig ddangos effaith ranbarthol neu leol sylweddol, byddwn yn ystyried ceisiadau nad ydynt yn bodloni'r holl feini prawf. 

Rydym hefyd yn croesawu unrhyw sefydliadau sydd am weithio gyda'i gilydd i ddatblygu consortiwm/partneriaeth i fodloni'r gofynion ar y cyd a gallwn gefnogi a hwyluso paru sefydliadau gyda'i gilydd. Os ydych yn hapus i ystyried yr opsiwn hwn, nodwch eich dewisiadau yn y ffurflen gais. Ni fyddwn yn rhannu unrhyw fanylion prosiect nac ariannu heb ganiatâd ymlaen llaw.

Gallwch. Gall sefydliadau sy'n ystyried yr opsiwn hwn gyflwyno eu dewisiadau ar y ffurflen gais. Byddwn ni'n helpu i ganfod cyfleoedd cydweithredu posib i sicrhau'r canlyniadau gorau ar gyfer y Gogledd. Fodd bynnag, ni fyddwn yn rhannu unrhyw brosiect na manylion ariannu heb ganiatâd ymlaen llaw.

Byddai Uchelgais Gogledd Cymru yn croesawu ceisiadau gan bartneriaethau/ consortiwm a all ddangos y gwerth a'r effaith ychwanegol y bydd y dull cydweithredol yn ei gyflawni.

Mae bid pecyn yn cynnwys nifer o brosiectau llai cysylltiedig wedi'u grwpio i sicrhau mwy o werth ac effaith ar draws y rhanbarth. Fel arfer, byddai bidiau pecyn yn cael eu harwain gan un sefydliad neu gonsortiwm/partneriaeth gydag un sefydliad yn mabwysiadu rôl Ariannwr y Prosiect.  

 

Byddai angen achos rhesymegol a strategol clir dros gyfuno'r gwahanol elfennau yn un ymyrraeth. Mae enghreifftiau o brosiectau tebyg sydd eisoes yn y Cynllun Twf yn cynnwys y prosiect Campysau Cysylltiedig a'r prosiect Rhwydwaith Talent Twristiaeth.

Rhaid i Noddwyr y prosiect ymrwymo i gyrraedd ein targedau newid hinsawdd ar gyfer y prosiect, sydd i'w weld yma.

Bydd angen i Noddwyr y Prosiect ddangos bod eu dull caffael yn cyd-fynd âg ein egwyddorion caffael  e.e. dangos caffael moesegol, cefnogi cadwyni cyflenwi lleol, sicrhau manteision gwerth yng Ngogledd Cymru ac ati.

Swyddi gros yw cyfanswm y swyddi sy'n cael eu creu gan y prosiect. Fel arfer mae swyddi net yn cael eu cyfrifo gan economegydd a fydd yn ystyried beth fyddai wedi digwydd heb yr ymyrraeth o ran twf naturiol, dadleoli ac ati. Yn y cam ymgeisio cychwynnol rydym yn gofyn i brosiectau osod y swyddi gros i'w creu. Gofynnir i'r prosiectau hynny sydd ar y rhestr fer gyfrifo'r swyddi net fel rhan o gam nesaf y broses o ddatblygu'r prosiect.

 

Mae swyddi sy'n cael eu diogelu yn swyddi presennol cyn cymeradwyo'r prosiect y mae darogan y byddan nhw'n cael eu colli o fewn 12 mis os na fydd y prosiect yn mynd yn ei flaen. Er nad yw swyddi a ddiogelwyd yn cyfrif tuag at ein targed creu swyddi a gytunwyd gyda phartneriaid y Llywodraeth, maent yn ystyriaeth bwysig o ran effaith ehangach y prosiect.

Mae tri phrif darged wedi'u cytuno gan y Cynllun Twf gyda Llywodraethau'r DU a Chymru. Mae'r rhain i greu 4,200 o swyddi newydd net, darparu £2.4 biliwn mewn GVA net a darparu £1 biliwn o fuddsoddiad cyfalaf i'r rhanbarth. Felly, mae angen i bob prosiect Cynllun Twf gyfrannu at gyrraedd y targedau hyn, a dyna pam y ffocws cryf ar effaith.

Mae ffocws cryf ar Allu i Gyflawni gan fod y Cynllun Twf yn ymyrraeth sy'n gaeth i amser dros gyfnod o bymtheg mlynedd hyd at 2035. Mae angen cyflawni prosiectau a gwireddu'r mwyafrif o'u buddion yn ystod y cyfnod yma.

Cyllid

Bydd ceisiadau'n agor ar 13 Chwefror a gellir eu gwneud drwy ebostio cyfleoedd@uchelgaisgogledd.cymru.

Cyn cyflwyno eich cais, ystyriwch fod eich prosiect yn bodloni'r criteria gofynnol.

Darperir Cyllid y Cynllun Twf gan Lywodraethau'r DU a Chymru ac mae'n gyfalaf yn unig. Mae cyllid refeniw ar gyfer y prosiect yn fater i Noddwyr y Prosiect, fel y mae unrhyw refeniw sydd ei angen i ddatblygu'r achos busnes.

Dim ond ar ôl i Achos Busnes Llawn gael ei gymeradwyo a chytundeb ariannu gael ei lofnodi y mae arian cyfalaf wedi'i sicrhau. Yna, caiff arian ei ryddhau fel ôl-daliadau ar ôl i gais llwyddiannus gael ei gyflwyno. 

Gan mai arian cyhoeddus yw'r Cynllun Twf, rhaid i unrhyw grantiau a ddarperir gydymffurfio â threfn Rheoli Cymhorthdal y DU.

Mae Deddf Rheoli Cymhorthdal 2022 yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau cyhoeddus ystyried egwyddorion rheoli'r cymhorthdal a bod o'r farn bod eu cymhorthdal neu gynllun yn gyson â'r egwyddorion hynny cyn rhoi cymhorthdal unigol neu wneud cynllun cymhorthdal.

Gofynnir i Arianwyr y Prosiect gwblhau asesiad cychwynnol yn erbyn trefn Rheoli Cymhorthdal y DU fel rhan o'r broses ymgeisio.

Gallai prosiectau nad ydynt yn gymwys i dderbyn arian grant o dan y drefn dderbyn Cyllid y Cynllun Twf o bosib, fodd bynnag byddai angen i hyn fod fel benthyciad neu fuddsoddiad ecwiti.

Mae Cynllun Twf Gogledd Cymru yn gytundeb rhwng Uchelgais Gogledd Cymru, Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU i gyflawni buddsoddiad o £1 biliwn yn economi'r Gogledd. Mae £240 miliwn o'r cyllid hwn wedi'i ddarparu'n gyfartal gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU, gyda'r cyllid sy'n weddill i gael ei fuddsoddi gan Noddwyr Prosiectau.

Mae'n ofynnol i bob Noddwyr Prosiect gyfrannu tuag at y costau benthyca a dynnwyd gan y bartneriaeth. Ceir costau benthyca wrth i'r grant gan y llywodraeth gael ei dderbyn yn flynyddol dros y cyfnod o bymtheg mlynedd tra bod y cyflawni a'r gwariant yn digwydd ym mlynyddoedd cynnar y Cynllun Twf.

Bydd hyn yn cael ei asesu fel rhan o'r criteria o dan 'gallu i gyflawni'. Bydd prosiectau sydd â gradd uwch o sicrwydd ar gyfer ffynonellau ariannu eraill yn sgorio'n uwch yn erbyn y criteria.

Oes, gellir cynnwys ffynonellau ariannu eraill y llywodraeth neu'r sector cyhoeddus cyn belled nad yw hyn yn cael ei atal gan delerau ac amodau'r cytundebau ariannu hynny. Gyda nifer o gyllidwyr y sector cyhoeddus, bydd angen ystyried a oes rhaid rhannu'r buddion ar draws y gwahanol gyllidwyr.

Ariennir Cyllid y Cynllun Twf gan Lywodraethau Cymru a’r DU drwy Cynllun Twf Gogledd Cymru. Mae'r cyllid yn gyfalaf yn unig a bydd yn cael ei dderbyn dros y 10-15 mlynedd nesaf wrth i brosiectau gael cymeradwyaeth Achos Busnes Llawn. Am fwy o wybodaeth.


Mae Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn rhan o agenda Lefelu i Fyny Llywodraeth y DU a bydd yn darparu £2.6 biliwn ar gyfer buddsoddiad lleol ledled y DU erbyn mis Mawrth 2025. Cronfa UKSPF gan gynnwys refeniw a chyfalaf ar gyfer y cyfnod 1 Ebrill 2022 i 31 Mawrth 2025. Mae hyn yn wahanol o gyfle Ariannu Cynllun Twf Gogledd Cymru. Am fwy o wybodaeth.

Prosiectau Presennol

Gall prosiectau presennol y Cynllun Twf wneud cais am gyllid os allant ddangos y bydd y cyllid yn cael ei ddefnyddio i gyflawni mwy na chwmpas y prosiect gwreiddiol. Bydd angen i brosiectau presennol fodloni'r un meini prawf gofynnol ar gyfer unrhyw gyllid ychwanegol a geisir.

Arall

Gall Uchelgais Gogledd Cymru ddarparu cyngor a chymorth drwy'r broses datblygu busnes i helpu Noddwyr Prosiect gyflwyno eu hachos gorau wrth ymgeisio. Nid ydym yn darparu cyllid ar gyfer datblygu achosion busnes. Dylai Arianwyr Prosiect fod yn barod i gomisiynu economegydd i gefnogi gyda'r achos/modelu economaidd.

Does dim nifer penodedig o brosiectau i'w dewis. Mae'r Bwrdd Uchelgais Economaidd yn ceisio canfod y pecyn gorau o gynigion i sicrhau'r buddion mwyaf posib i'r Gogledd. Gallai hyn fod yn un prosiect neu'n gyfuniad o brosiectau.

O ganlyniad, gall Uchelgais Gogledd Cymru ddefnyddio 'dull portffolio' i ddewis y pecyn gorau o gynigion dros un prosiect unigol.

Byddai dull portffolio yn gweld pecyn o brosiectau llai yn cael eu dewis oherwydd y byddai eu buddion a'u heffaith gyfunol yn fwy nag un prosiect unigol.

Bydd hyn yn ddibynnol ar a yw prosiect yn cael ei dynnu'n ôl o'r Cynllun Twf. Mewn achosion o'r fath, bydd yr un broses yn cael ei dilyn i alw am brosiectau newydd.

Os bydd cais aflwyddiannus, gellir dyrannu lle i gyflwyniadau ar restr wrth gefn i'w hystyried yn y dyfodol. Bydd hyn yn cael ei adolygu os bydd prosiect arall yn cael ei dynnu'n ôl o'r Cynllun Twf.

Bydd yr holl wybodaeth am eich cais yn cael ei storio yn ein systemau rheoli cofnodion diogel. Bydd eich gwybodaeth bersonol yn cael ei dinistrio'n ddiogel ar ôl y cyfnod cadw isod. 

Os bydd eich cais yn llwyddiannus, bydd eich gwybodaeth yn cael ei chadw am 7 mlynedd o daliad terfynol Cyllid y Cynllun Twf.   Os bydd eich cais yn aflwyddiannus, bydd eich gwybodaeth yn cael ei chadw am 12 mis o ddiwedd y broses ymgeisio. 

Cwestiwn Ychwanegol?

Os nad oeddem yn gallu ateb eich cwestiwn, cysylltwch â ni drwy e-bost (cyfleoedd@uchelgaisgogledd.cymru) a byddwn yn anelu at gysylltu â chi o fewn 3 diwrnod gwaith