Prosiect:

Ffibr Llawn mewn Safleoedd Allweddol

Trosolwg:

Bydd y prosiect hwn yn gwella cysylltedd band eang mewn lleoliadau allweddol yng Ngogledd Cymru gan ganolbwyntio ar ardaloedd mae llawer o fusnesau bach a chanolig wedi'u lleoli a bydd yn elwa o well cysylltedd.

Mae ffibr llawn yn dechnoleg rhwydwaith flaenllaw sy'n galluogi band eang o'r ansawdd uchaf. Mae pob busnes yn dibynnu fwy ar well cysylltedd i fynd i'r afael â'r galw cynyddol am wasanaethau digidol. Mae sicrhau bod busnesau yn gallu cael mynediad at opsiynau cysylltedd cystadleuol a fforddiadwy yn hanfodol ar gyfer twf, arloesedd a chynaliadwyedd.

Prif Noddwr:

Amcan

Gwella Cysylltedd

Sicrhau cysylltedd ffibr llawn i 28 o safleoedd busnes allweddol ar draws y rhanbarth

Targedau Buddsoddi

£6.8m

Cynllun Twf

£0m

Sector Cyhoeddus Arall

£0.4m

Sector Breifat

£7.2m

Cyfanswm Buddsoddiad

Pa gam mae'r prosiect wedi cyrraedd?

Cam01.
Pennu cyd-destun y Prosiect:

Cam cynllunio'r cynnig gwariant. Asesu cyd-destun strategol y prosiect a dangos sut mae'n darparu synergedd â phrosiectau eraill yn y portffolio.

Check icon progress icon Cwblhau
Cam02.
Paratoi'r Achos Amlinellol Strategol:

Cam cwmpasu'r prosiect. Cyflwyno’r achos dros newid a nodi'r ffordd orau ymlaen.

Check icon progress icon Cwblhau
Cam03.
Paratoi'r Achos Busnes Amlinellol:

Y cam cynllunio ar gyfer y prosiect. Nodi'r opsiynau sy'n cynnig gwerth am arian, cadarnhau fforddiadwyedd y prosiect a phenderfynu ar y trefniadau ar gyfer cyflawni'r prosiect yn llwyddiannus.

Check icon progress icon Ar y Gweill
Cam04.
Cymeradwyo'r Achos Busnes Amlinellol:

Cyflwyno’r Achos Busnes Amlinellol i Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru i'w gymeradwyo. Pan gymeradwyir gall cam caffael y prosiect ddechrau.

Check icon progress icon
Cam05.
Paratoi'r Achos Busnes Llawn:

Cam caffael y prosiect. Cofnodi canfyddiadau'r caffaeliad, nodi'r opsiwn sy'n darparu'r gwerth cyhoeddus gorau a chadarnhau'r trefniadau rheoli ar gyfer cyflwyno, monitro a gwerthuso'r prosiect.

Check icon progress icon
Cam06.
Cymeradwyo'r Achos Busnes Llawn:

Cyflwyno’r Achos Busnes Llawn i Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru i'w gymeradwyo. Pan gymeradwyir gall cam gweithredu'r prosiect ddechrau.

Check icon progress icon
Cam07.
Gweithredru a monitro’r Prosiect:

Cam gweithredu'r prosiect. Defnyddir yr Achos Busnes Llawn fel pwynt cyfeirio at gyflawni'r prosiect a monitro cynnydd.

Check icon progress icon
Cam08.
Gwerthuso'r Prosiect:

Cam gweithredu ar ôl prosiect. Asesu pa mor dda y cyflawnwyd y prosiect a'r gwersi a ddysgwyd. Defnyddir yr Achos Busnes Llawn i bennu i ba raddau y cafodd y buddion disgwyliedig eu cyflawni a'u gwireddu.

Check icon progress icon

Prif Aelodau

  • Barry Eaton Prif Swyddog Digidol, Cyngor Sir Ddinbych
  • Stuart Whitfield Rheolwr Rhaglen Ddigidol