Gan: Alwen Williams

Darn barn gan Alwen Williams, Cyfarwyddwr Portffolio Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

Yr wythnos diwethaf, fe mynychais Wobrau 'Wales Start-Up' yn Depot yng Nghaerdydd. Y digwyddiad yma oedd fy nigwyddiad byw ac wyneb yn wyneb cyntaf ers 2019, roedd yn wych gweld wynebau cyfarwydd, cwrdd â phobl newydd ac yn bwysig clywed am y gwaith a wnaed gan y rhestr ysbrydoledig o fusnesau Cymru.  Sefydlwyd y gwobrau blynyddol yma yn 2016 i ddathlu a chydnabod llwyddiant busnesau newydd yng Nghymru.

Eleni, roedd yna deimlad arbennig i'r gwobrau. Mae dod ynghyd â channoedd o bobl yn yr un lle wedi bod yn arf absennol yn ein 'bag busnes' ers deunaw mis bellach. Gan fy mod yn ystyried 'hen law' ar y pethau hyn, cefais fy synnu fy mod yn teimlo'n nerfus wrth i'r noson nesáu.

Roedd y noson wedi'i gosod ym mherffaith, agored a chwbl berthnasol ar gyfer digwyddiad o'r fath i gydnabod busnesau newydd. Yr wyf yn cymeradwyo'n llwyr y trefnwyr am ei wneud yn lleoliad hamddenol, pleserus ac anffurfiol iawn a'i gwneud yn hawdd i mi deimlo'n gyfforddus yn yr amgylchoedd. 

Yn llawn straeon llwyddiant a cherrig milltir roedd y noson yn ddathliad o gyflawniadau sylweddol ac arddangosiad arloesedd a gwydnwch busnesau Cymru, llawer ohonynt  wedi datblygu a thyfu drwy gyfnod heriol a chythryblus.

Un o'r busnesau arbennig o ysbrydoledig oedd cwmni Biwmares innDex. Enillodd y cwmni'r categori 'North Wales Start-Up', a noddwyd gan Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru. Mae'r cwmni'n wir ysbrydoliaeth ac yn eiriolwr dros arloesi yng Nghymru ac mae eu busnes eisoes yn arwain at ganlyniadau gwych.

Wedi'i sefydlu gan George Smithies ac Aaron Vousden, dau Beirianydd Sifil Yng Nghymru, dechreuodd InnDex  ar ôl nodi bwlch yn y farchnad adeiladu.  Roedd y ddau sylfaenydd yn cydnabod diffyg gwybodaeth a sgiliau rhwng cwmnïau adeiladu a'u dealltwriaeth a'u defnydd o dechnoleg. Roedd tasgau syml fel iechyd a diogelwch, rheoli amser a thasgau yn heriol ac yn cymryd llawer o amser i gwmnïau adeiladu gan na allent ddefnyddio'r dechnoleg sydd ar gael i wneud eu gwaith yn fwy effeithlon. 

Erbyn hyn mae gan y cwmni werth cyfunol o £1.8 biliwn ac maent wedi cwblhau dros 32,000 o gyfnodau ymsefydlu i helpu cwmnïau adeiladu gyda'u tasgau- a dydyn nhw ddim yn dangos arwyddion o stopio!

Yr hyn y gallwn ei ddysgu o stori InnDex yw'r  pwysigrwydd a'r cyfleoedd sy'n deillio o ddigido ac arloesi.  Meddwl yn wahanol am sut y gall technoleg symleiddio, gwella a diogelu a sicrhau prosesau busnes hanfodol yn y dyfodol. Mae eu llwyddiant yn dangos bod angen entrepreneuraeth yng Ngogledd Cymru a gall rhywbeth mor syml â nodi'r cyfle a phlygu bwlch gwybodaeth fod yn sylfaen i lwyddiant mawr mewn busnes.

Gyda'r Cynllun Twf yn mynd rhagddi'n frwd, a chynlluniau buddsoddi cyfalaf ar waith ar gyfer ein sectorau allweddol a'n hardaloedd twf, mae'n amser gwych i fusnesau newydd a rhai sy'n bodoli eisoes sefydlu, arloesi a thyfu yng Ngogledd Cymru.

Mae busnesau bach yn hanfodol i lwyddiant ein heconomi ranbarthol a chenedlaethol ac  mae Gwobrau Busnesau Newydd Cymru yn ddathliad gwych o'r  holl fusnesau a enwebwyd. Rwyf eisoes yn gyffrous ar gyfer digwyddiad y flwyddyn nesaf!