Skip to main content

Creu Gogledd Cymru

Cysylltiedig

Datblygu a gwella cysylltedd ac isadeiledd digidol

Blaengar

Manteisio ar arloesedd yn ein sectorau gwerth uchel a hyrwyddo ymchwil

Gwydn

Creu swyddi newydd o werth uchel ac annog pobl ifanc i aros

Cynaliadwy

Amddiffyn ein hamgylchedd a datblygu ein rhanbarth yn gyfrifol

Uchelgais Gogledd Cymru

Rydym yn cydweithio i adnabod a chreu cyfleoedd fydd yn datblygu ein heconomi. Byddwn yn hyderus a chydlynol, yn canolbwyntio ar wella llesiant economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol Gogledd Cymru.

Cynllun Twf Gogledd Cymru

Bydd pum rhaglen y Cynllun Twf yn dod â buddsoddiad o £1 biliwn i Ogledd Cymru dros y pymtheng mlynedd nesaf. Gan greu economi fywiog, gynaliadwy, gydnerth a ffyniannus i'r holl ranbarth. 

Rhaglenni

Mae rhaglenni'r Cynllun Twf wedi'u datblygu mewn ymateb i heriau'r rhanbarth, drwy ddatgloi cyfleoedd ac adeiladu ar ein cryfderau. Maent yn cyd-fynd â'n uchelgais i Ogledd Cymru.