Skip to main content

Cyfleoedd cyffrous i ymuno a tîm Uchelgais Gogledd Cymru

Rydym yn gweithio i greu Gogledd Cymru

Cysylltiedig

Datblygu a gwella cysylltedd ac isadeiledd digidol

Blaengar

Manteisio ar arloesedd yn ein sectorau gwerth uchel a hyrwyddo ymchwil

Gwydn

Creu swyddi newydd o werth uchel ac annog pobl ifanc i aros

Cynaliadwy

Amddiffyn ein hamgylchedd a datblygu ein rhanbarth yn gyfrifol

Uchelgais Gogledd Cymru

Rydym yn cydweithio i adnabod a chreu cyfleoedd fydd yn datblygu ein heconomi. Byddwn yn hyderus a chydlynol, yn canolbwyntio ar wella llesiant economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol Gogledd Cymru.

Cynllun Twf Gogledd Cymru

Bydd pum rhaglen y Cynllun Twf yn dod â buddsoddiad o £1 biliwn i Ogledd Cymru dros y pymtheng mlynedd nesaf. Gan greu economi fywiog, gynaliadwy, gydnerth a ffyniannus i'r holl ranbarth.