Y Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol (CTRh) ar gyfer Gogledd Cymru yw'r strategaeth i gyflawni system drafnidiaeth hygyrch, gynaliadwy, fforddiadwy ac integredig ar draws y rhanbarth.

Bydd cyflawni’r cynllun a’i flaenoriaethau, unwaith y cytunir arnynt, yn cefnogi’r economi i ffynnu yn y tymor hir ac mae’n hanfodol ar gyfer gwella cysylltedd, a gwella ansawdd bywyd trigolion ac ymwelwyr. Trwy flaenoriaethu buddsoddiadau mewn trafnidiaeth gyhoeddus, seilwaith teithio llesol ar gyfer beicio a cherdded, a datblygu atebion symudedd arloesol, nod y CTRh yw lleihau dibyniaeth ar ddefnyddio ceir preifat a hyrwyddo opsiynau teithio mwy ecogyfeillgar.

Yn ogystal, mae'r cynllun yn pwysleisio pwysigrwydd lleihau effaith amgylcheddol negyddol ein rhwydwaith trafnidiaeth, gan gyfrannu at ymrwymiad Gogledd Cymru i gynaladwyedd a lliniaru newid hinsawdd.

Bydd cyflawni’r CTRh a’i flaenoriaethau’n llwyddiannus yn cefnogi’r economi ranbarthol, yn gwella mynediad at swyddi a gwasanaethau, ac yn creu system drafnidiaeth fwy cysylltiedig a gwydn ar gyfer y dyfodol.

Trwy gydweithio ag awdurdodau lleol, awdurdod y parc cenedlaethol, Trafnidiaeth Cymru, busnesau lleol, a chymunedau, bydd y CTRh yn helpu Gogledd Cymru i drosglwyddo i rwydwaith trafnidiaeth fwy cynaliadwy ac integredig, a fydd o fudd i bawb yn y rhanbarth.