Ein gweledigaeth yw bod Gogledd Cymru yn rhanbarth lle mae’r bobl, ac yn benodol eu sgiliau a’u galluoedd, yn allweddol i ddatblygiad economaidd a lles.

Beth yw Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Gogledd Cymru?

Mae Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Gogledd Cymru yn un o bedair partneriaeth ar draws Cymru, ddaw â chyflogwyr, darparwyr sgiliau a rhanddeiliaid lleol allweddol ynghyd i gael gwell dealltwriaeth o anghenion sgiliau cyflogwyr ar lefel leol a rhanbarthol.

Rydym yn credu yng ngrym trawsnewidiol hyfforddiant ac uwchsgilio staff newydd a phresennol i yrru twf busnes yn ei flaen. Gan weithio gyda, ac ochr yn ochr â chyflogwyr, rydym yn creu llwybr sy'n cyfateb y ddarpariaeth yn ddi-dor gydag anghenion busnes.

Mae ein rôl hefyd yn cynnwys cynhyrchu a dadansoddi Gwybodaeth am Farchnad Lafur Gogledd Cymru - gan adrodd ein canfyddiadau i Lywodraeth Cymru i gynghori ar ddarpariaeth sgiliau yn seiliedig ar ystyriaethau a arweinir gan gyflogwyr.

Gweithio gyda’r Cynllun Twf

Fel rhan o strwythur Swyddfa Rheoli Portffolio Uchelgais Gogledd Cymru, mae tîm Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Gogledd Cymru yn gweithio'n ddi-dor ar draws prosiectau'r Cynllun Twf i sgopio a deall eu gofynion sgiliau. Rydym yn coladu'r wybodaeth hon, gan ei defnyddio i hysbysu darparwyr hyfforddiant lleol a Llywodraeth Cymru - gan wneud argymhellion ar gyfer newidiadau yn y ddarpariaeth Addysg Bellach ôl-16 a phrentisiaethau yn ogystal â gwella sgiliau/ailsgilio darpariaeth neu gyrsiau.

Mae ein gwaith gyda'r Cynllun Twf yn hanfodol i sicrhau bod ffynonellau talent addas yn y rhanbarth mewn ymateb i swyddi a grëwyd o ganlyniad i'r prosiectau.

Ein Blaenoriaethau Yw:

Galluogi a Grymuso Cyflogwyr

Galluogi a Grymuso Unigolion

Sut y Darperir Cefnogaeth a Sefydlu'r Cysylltiadau

 

Mae'r blaenoriaethau hyn yn cael eu gyrru gan ailadroddiad diweddaraf Cynllun Sgiliau a Chyflogaeth 2023-2025 sy'n dwyn at ei gilydd drosolwg o gyflogaeth, recriwtio ac anghenion sgiliau busnesau a chyflogwyr lleol, ynghyd â'r sgiliau sydd eu hangen ar unigolion i gyflawni eu potensial.

Darllenwch ein Cynllun Sgiliau a Chyflogaeth yma.

Y Bartneriaeth

Ein sectorau allweddol a'n sectorau twf

Mae gan Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Gogledd Cymru naw sector blaenoriaeth. Y sectorau hyn yw'r meysydd lle rydym yn cydnabod yr angen am gefnogaeth wedi'i theilwra neu'n rhagweld y twf mwyaf tan 2025.

 • Gweithgynhyrchu Uwch
 • Adeiladu
 • Creadigol a Digidol
 • Ynni a'r Amgylchedd
 • Ariannol a Phroffesiynol
 • Bwyd ac Amaeth
 • Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Sector Cyhoeddus
 • Twristiaeth a Lletygarwch

I gael gwybod mwy am Wybodaeth Marchnad Lafur y sector, ewch i'r Arsyllfa Ddata yma, neu edrychwch ar ein Cynllun Sgiliau a Chyflogaeth i ddarganfod mwy am ystyriaethau data.

 

Oes gennych chi ddiddordeb mewn gwybod mwy?

Ymwelwch â'n gwefan i ddysgu mwy am y gwaith gwych y mae Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Gogledd Cymru yn ei wneud i gefnogi pobl ifanc a chyflogwyr! Mae rhai darnau nodedig o waith y credwn fydd o ddiddordeb i chi yn cynnwys:

 • Cynllun Sgiliau a Chyflogaeth 2023-2025
 • Pecyn Cymorth y Person Ifanc
 • Prosbectws a Fideo Ynni Carbon Isel
 • Ymchwil Sgiliau Digidol

Aelodau Allweddol

 • David Roberts Cadeirydd Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Gogledd Cymru
 • Sian Lloyd Roberts Rheolwr Sgiliau Rhanbarthol

Ein Partneriaid

Mae ein partneriaid hefyd yn cynnwys cynrychiolwyr cyflogwyr o'n sectorau twf.