Mae Uchelgais Gogledd Cymru yn chwilio am geisiadau prosiectau uchelgeisiol ac arloesol, i ymuno â’u portffolio Cynllun Twf, ar ôl cyhoeddi dyraniad cyllid o hyd at £30 miliwn. Nod y cyllid yw cefnogi prosiectau sydd â'r potensial i ysgogi twf economaidd a chreu swyddi yn y rhanbarth. 

  

Dywedodd y Cynghorydd Dyfrig Siencyn, Cadeirydd Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru: “Rydym yn falch iawn o gyhoeddi’r alwad hon am brosiectau newydd. Edrychwn ymlaen at dderbyn ceisiadau a all ddangos sut y gallant gyfrannu at nodau ein Cynllun Twf wrth ddatblygu economi cynaliadwy â effaith hir-dymor yma yng Ngogledd Cymru." 

  

"Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn prosiectau trawsnewidiol sy'n barod ar gyfer buddsoddiad, ac sy'n ategu amcanion y rhaglenni Bwyd-Amaeth a Thwristiaeth, Ynni Carbon Isel, a Thir ac Eiddo. Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau sy'n cyd-fynd â'n rhaglenni Cysylltedd Digidol ac Arloesi mewn Gweithgynhyrchu Uwch, os gall y prosiectau ddangos llawermwy o effaith o ran swyddi a buddsoddiad i'r rhanbarth.” 

  

Ychwanegodd Alwen Williams, Cyfarwyddwr Portffolio Uchelgais Gogledd Cymru: "Mae gan y Cynllun Twf ffocws hirdymor a bydd yn adeiladu economi mwy bywiog, cynaliadwy a gwydn yma yng Ngogledd Cymru. Mae’r cyfle yma yn un gwych i adnabod prosiectau cyffrous a all helpu gyflawni ein huchelgeisiau. " 

  

Mae ceisiadau i Gyllid y Cynllun Twf nawr ar agor. Gellir ddarganfod fwy o wybodaeth am ymgeisio, y criteria, a gofynion pellach yma.

 

Caiff digwyddiad ei gynnal ar y 27fed o Chwefror fydd yn trafod unrhyw gwestiwn am y cyfle. Cliciwch yma i gofrestru eich lle.