Mynd i’r afael â mannau gwan am dderbyniad ffôn symudol ar gyfer busnesau yw’r flaenoriaeth yn yr achos busnes amlinellol diweddaraf i gael ei gymeradwyo am arian Cynllun Twf gan Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru.

Bydd Prosiect 4G+ yn ceisio datrys heriau cysylltedd yng Ngogledd Cymru er mwyn cryfhau gallu’r ardal i ddatblygu technolegau’r dyfodol a denu buddsoddiad. 

Er bod buddsoddiad mewn 4G ac yn fwy diweddar 5G wedi cynyddu yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae bylchau sylweddol o ran cwmpas a chapasiti’r rhwydwaith i gwrdd â gofynion cymunedau yn parhau. Mae cysylltedd symudol gwael yn rhwystredig i drigolion a busnesau ac yn cael ei weld fel rhwystr i dwf, gan roi’r ardal ar y droed ôl wrth ddenu buddsoddiad. Nod prosiect 4G+ (Safleoedd a Choridorau Allweddol Cysylltiedig) felly yw mynd i’r afael â hyn, drwy wella ansawdd cyswllt symudol mewn ardaloedd masnachol allweddol ac ar hyd rhwydweithiau trafnidiaeth. Ynghyd â gwella darpariaeth y rhwydwaith, mae’r prosiect hefyd am gefnogi’r mudo i 5G, creu swyddi a denu buddsoddiad. 

quotation graphic

Mark Pritchard, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yw Aelod Arweiniol Cysylltedd Digidol ar Fwrdd Uchelgais Gogledd Cymru. Wrth groesawu’r penderfyniad ar yr achos busnes amlinellol ar gyfer y prosiect, dywedodd:

“Mae effaith cysylltedd ffôn symudol ar yr economi yn amlwg i pawb ac ni allwn ei anwybyddu. Mae canol ein trefi a’n dinasoedd, ein parciau busnes a’n cymunedau i gyd angen cysylltedd symudol da, a heb os bydd y galw’n parhau i dyfu fel y mae ar draws gweddill y wlad. 

“Mae cymeradwyo’r cam olaf ond un yma yn garreg filltir bwysig i’r cynllun. Yn ogystal â chefnogi strategaethau economaidd cenedlaethol a rhanbarthol, rhaid i’n ymdrechion i wella cysylltedd a chapasiti fod yn ganolog i’n nod o gynyddu GVA lleol a chreu swyddi.” 

quotation graphic

Mae’r prosiect 4G+ (Safleoedd a Choridorau Allweddol Cysylltiedig) yn rhan o Raglen Digidol Cynllun Twf Gogledd Cymru, sydd am weld gwasanaethau llais a data symudol yn cael eu cryfhau, ynghyd â band-eang ffibr i safleoedd masnachol allweddol. Mae’n cael ei gefnogi gan y prosiect Ffibr Llawn, sydd am ddod â chysylltedd ffibr cystadleuol i safleoedd allweddol, ynghyd â buddsoddiad diwydiant a llywodraeth y DU. 

Mae achosion busnes yn cael eu datblygu ar gyfer pob prosiect o fewn y Cynllun Twf  ac mae pob cynllun busnes yn cynnwys cyfnod cynllunio'r prosiect ac yn adnabod yr opsiynau sy'n sicrhau'r gwerth cyhoeddus gorau yn dilyn gwerthusiadau manwl. 

Mae’r penderfyniad yn golygu gallu prosiect symud i’r cam nesaf yn y broses – sef datblygu cynllun busnes llawn er mwyn sicrhau cefnogaeth y Cynllun Twf.