Y misdiwethaf, cyhoeddwyd bod Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru (BUEGC) yn lansio Sianel Diweddariadau Busnes Misol newydd a Chylchlythyr  mewn partneriaeth â chyhoeddwr annibynnol blaenllaw o Gymru - Newyddion Busnes Cymru.

 

Mae Alwen Williams, Cyfarwyddwr Portffolio Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru yn sgwrsio'n fanylach am y prosiect yma:

https://soundcloud.com/user-473506905/alwen-williams-gwynedd-council/s-aD9g0BPFTvE

Meddai Alwen:

"Y meysydd uchelgais allweddol ar gyfer y Bwrdd Uchelgais yng Ngogledd Cymru yw buddsoddi yn economi Gogledd Cymru mewn ffordd sy'n sbarduno twf mewn ffyniant rhanbarthol, yn creu swyddi o ansawdd gwell a mwy o gyflogau i'r farchnad lafur leol ac yn gyffredinol, gan greu gwelliannau mewn safon byw ar draws y rhanbarth."

 

Mae'r Cynllun Twf gwerth £1.1bn yn buddsoddi i wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Gogledd Cymru. Bydd hynny'n golygu creu economi sy'n wydn, yn gysylltiedig ac yn gynaliadwy. Bydd y buddsoddiad yn cefnogi'r gwaith o atal Gogledd Cymru yn y dyfodol ar gyfer ei thrigolion presennol a chenedlaethau'r dyfodol, gan ganolbwyntio'n glir ar effaith amgylcheddol ac allyriadau carbon sero net.

 

Mae rhaglenni o fewn y Cynllun Twf yn cynnwys prosiectau arloesol a thrawsnewidiol a fydd o fudd i fusnesau, pobl ifanc a'r gymuned ehangach yn y rhanbarth. Blaenoriaethau buddsoddi allweddol y Cynllun yw Bwyd-amaeth & thwristiaeth, Cysylltedd digidol, Arloesi mewn Gweithgynhyrchu Gwerth Uchel, Tir ac Eiddo ac Ynni Carbon Isel.

 

Wedi'i gyflawni'n llwyddiannus, bydd y Cynllun Twf yn creu hyd at 4,200 o swyddi ychwanegol ac yn cynhyrchu hyd at £2.5bn o werth ychwanegol crynswth ychwanegol (GYC).

 

Ychwanega Alwen fod "datblygu economaidd a ffyniant yr economi bob amser wedi gorfod bod yn flaenoriaeth." Dywed ei bod yn teimlo mai dyma'r 'amser cywir' i ddinasyddion Gogledd Cymru roi ffocws ar ddatblygu'r economi yn unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol ac mewn ffordd gynaliadwy sy'n cefnogi ac yn annog pobl i aros yn y rhanbarth."