Prosiect:

Canolfan Opteg a Pheirianneg Menter

Trosolwg:

Bydd y prosiect yn darparu'r cyfleusterau o'r radd flaenaf i ddysgu mwy am opteg, ffotoneg a deunyddiau cyfansawdd fel dewis amgen ysgafn, er mwyn lleihau'r defnydd o garbon yn y sector gweithgynhyrchu.

Nod y prosiect yw sbarduno arloesedd a masnacheiddio busnesau rhanbarthol, gan greu swyddi a denu buddsoddiad o'r tu allan.

Mae Uchelgais Gogledd Cymru yn gweithio gyda'r prif noddwr, Prifysgol Glyndŵr Wrecsam i ddatblygu'r prosiect hwn.

Prif Noddwr:

 

Amcanion

GVA Ychwanegol

Cynhyrchu hyd at £30 miliwn o GVA ychwanegol net

Creu Swyddi

Creu hyd at 60 o swyddi newydd i'r rhanbarth

Uwchsgilio

Uwchsgilio hyd at 1000 o bobl a dros 40 o fusnesau yn y technolegau targed

Targedau Buddsoddi

£11.5m

Cynllun Twf

£5m

Sector Cyhoeddus Arall

£0m

Sector Breifat

£16.5m

Cyfanswm Buddsoddiad

Pa gam mae'r prosiect wedi cyrraedd?

Cam01.
Pennu cyd-destun y Prosiect:

Cam cynllunio'r cynnig gwariant. Asesu cyd-destun strategol y prosiect a dangos sut mae'n darparu synergedd â phrosiectau eraill yn y portffolio.

Check icon progress icon Cwblhau
Cam02.
Paratoi'r Achos Amlinellol Strategol:

Cam cwmpasu'r prosiect. Cyflwyno’r achos dros newid a nodi'r ffordd orau ymlaen.

Check icon progress icon Cwblhau
Cam03.
Paratoi'r Achos Busnes Amlinellol:

Y cam cynllunio ar gyfer y prosiect. Nodi'r opsiynau sy'n cynnig gwerth am arian, cadarnhau fforddiadwyedd y prosiect a phenderfynu ar y trefniadau ar gyfer cyflawni'r prosiect yn llwyddiannus.

Check icon progress icon Cwblhau
Cam04.
Cymeradwyo'r Achos Busnes Amlinellol:

Cyflwyno’r Achos Busnes Amlinellol i Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru i'w gymeradwyo. Pan gymeradwyir gall cam caffael y prosiect ddechrau.

Check icon progress icon Cwblhau
Cam05.
Paratoi'r Achos Busnes Llawn:

Cam caffael y prosiect. Cofnodi canfyddiadau'r caffaeliad, nodi'r opsiwn sy'n darparu'r gwerth cyhoeddus gorau a chadarnhau'r trefniadau rheoli ar gyfer cyflwyno, monitro a gwerthuso'r prosiect.

Check icon progress icon Cwblhau
Cam06.
Cymeradwyo'r Achos Busnes Llawn:

Cyflwyno’r Achos Busnes Llawn i Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru i'w gymeradwyo. Pan gymeradwyir gall cam gweithredu'r prosiect ddechrau.

Check icon progress icon Cwblhau
Cam07.
Gweithredru a monitro’r Prosiect:

Cam gweithredu'r prosiect. Defnyddir yr Achos Busnes Llawn fel pwynt cyfeirio at gyflawni'r prosiect a monitro cynnydd.

Check icon progress icon Ar y Gweill
Cam08.
Gwerthuso'r Prosiect:

Cam gweithredu ar ôl prosiect. Asesu pa mor dda y cyflawnwyd y prosiect a'r gwersi a ddysgwyd. Defnyddir yr Achos Busnes Llawn i bennu i ba raddau y cafodd y buddion disgwyliedig eu cyflawni a'u gwireddu.

Check icon progress icon

Prif Aelodau

  • Dr. Aulay Mackenzie Dirprwy Is-Ganghellor (Partneriaethau), Prifysgol Wrecsam
  • Robyn Lovelock Rheolwr Rhaglen