Prosiect:

Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol

Trosolwg:

Bydd y prosiect hwn yn edrych ar ddefnydd o brosesau biolegol fel dewisiadau carbon isel amgen i gynhyrchion a phrosesau gweithgynhyrchu diwydiannol.

Wedi'i leoli ym Mhrifysgol Bangor, bydd y prosiect yn ymchwilio i ensymau unigryw a sut y gallant drawsnewid i fod yn gynhyrchion fydd yn cael llai o effaith ar yr amgylchedd na deunyddiau cyfredol a chemegau diwydiannol. Bydd yn annog defnydd o dechnolegau gweithgynhyrchu effaith is gan fusnesau a chyfrannu at ymdrechion ddatgarboneiddio.

Mae Uchelgais Gogledd Cymru yn gweithio gyda prif noddwr, Prifysgol Bangor i ddatblygu'r prosiect hwn.

Prif Noddwr:

 

Amcanion

Cyfleoedd Newydd

Cydweithio newydd mewn meysydd ymchwil arloesol ac ar draws sectorau megis Gwyddorau Bywyd

Cyfraniad Grant

Adeiladu ar fuddsoddiad cychwynnol o £5m mewn capasiti ymchwil

Ymchwilwyr Newydd

Denu arbenigwyr drwy ddarparu mynediad i'r offer diweddaraf a datblygu'r biblinell ymchwil a datblygu

Targedau Buddsoddi

£3m

Cynllun Twf

£6.6m

Sector Cyhoeddus Arall

£0m

Sector Breifat

£9.6m

Cyfanswm Buddsoddiad

Pa gam mae'r prosiect wedi cyrraedd?

Cam01.
Pennu cyd-destun y Prosiect:

Cam cynllunio'r cynnig gwariant. Asesu cyd-destun strategol y prosiect a dangos sut mae'n darparu synergedd â phrosiectau eraill yn y portffolio.

Check icon progress icon Cwblhau
Cam02.
Paratoi'r Achos Amlinellol Strategol:

Cam cwmpasu'r prosiect. Cyflwyno’r achos dros newid a nodi'r ffordd orau ymlaen.

Check icon progress icon Cwblhau
Cam03.
Paratoi'r Achos Busnes Amlinellol:

Y cam cynllunio ar gyfer y prosiect. Nodi'r opsiynau sy'n cynnig gwerth am arian, cadarnhau fforddiadwyedd y prosiect a phenderfynu ar y trefniadau ar gyfer cyflawni'r prosiect yn llwyddiannus.

Check icon progress icon Ar y Gweill
Cam04.
Cymeradwyo'r Achos Busnes Amlinellol:

Cyflwyno’r Achos Busnes Amlinellol i Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru i'w gymeradwyo. Pan gymeradwyir gall cam caffael y prosiect ddechrau.

Check icon progress icon
Cam05.
Paratoi'r Achos Busnes Llawn:

Cam caffael y prosiect. Cofnodi canfyddiadau'r caffaeliad, nodi'r opsiwn sy'n darparu'r gwerth cyhoeddus gorau a chadarnhau'r trefniadau rheoli ar gyfer cyflwyno, monitro a gwerthuso'r prosiect.

Check icon progress icon
Cam06.
Cymeradwyo'r Achos Busnes Llawn:

Cyflwyno’r Achos Busnes Llawn i Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru i'w gymeradwyo. Pan gymeradwyir gall cam gweithredu'r prosiect ddechrau.

Check icon progress icon
Cam07.
Gweithredru a monitro’r Prosiect:

Cam gweithredu'r prosiect. Defnyddir yr Achos Busnes Llawn fel pwynt cyfeirio at gyflawni'r prosiect a monitro cynnydd.

Check icon progress icon
Cam08.
Gwerthuso'r Prosiect:

Cam gweithredu ar ôl prosiect. Asesu pa mor dda y cyflawnwyd y prosiect a'r gwersi a ddysgwyd. Defnyddir yr Achos Busnes Llawn i bennu i ba raddau y cafodd y buddion disgwyliedig eu cyflawni a'u gwireddu.

Check icon progress icon

Prif Aelodau

  • Yr Athro Morag McDonald Deon y Coleg Gwyddorau'r Amgylchedd a Pheirianneg, Prifysgol Bangor
  • Bryn Jones Uwch Swyddog Strategol Arloesi a Partneriaethau, Prifysgol Bangor
  • Soo Vinnicombe Swyddog Datblygu Prosiectau Strategol, Prifysgol Bangor
  • Robyn Lovelock Rheolwr Rhaglen