Amdan y Cyd-bwyllgorau Corfforedig

Mae Cyd-bwyllgorau Corfforaethol (CBCau) yn fyr, yn endidau llywodraeth leol gorfforaethol ranbarthol newydd sydd â phwerau, dyletswyddau, llywodraethu a strwythurau gweinyddol tebyg i awdurdodau lleol yng Nghymru.   

Daeth y rheoliadau Llywodraeth Cymru i rym ym mis Ebrill 2021 ac o 30 Mehefin 2022 ymlaen rhoddwyd dyletswyddau statudol i’r CBCau i baratoi Cynllun Datblygu Strategol a Chynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol. Yn ogystal, mae ganddynt gyfrifoldeb i wella a hyrwyddo lles economaidd yr ardal.  

Mae’n ofynnol yn gyfreithiol i CBC y Gogledd, sy’n cynnwys y chwe Awdurdod Lleol ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, gydymffurfio â holl ddyletswyddau cyrff cyhoeddus ac yn unol â Rheoliadau CBC 2022, bydd yn paratoi: 

Partneriaid y Cyd-bwyllgor Corfforedig