Awdurdodau Lleol

 • Andrew Farrow Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi), Cyngor Sir y Fflint
 • Rebeccah Lowry Pennaeth Gwasanaeth - Adfywio, Tai a'r Economi, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
 • Dylan Williams Prif Weithredwr, Cyngor Sir Ynys Môn
 • Sioned Williams Pennaeth Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd
 • Tony Ward Pennaeth Priffyrdd ac Amgylchedd, Cyngor Sir Ddinbych

Addysg Uwch ac Addysg Bellach

 • Dr. Paul Bevan Uwch Gyfarwyddwr Datblygiadau Masnachol i Grŵp Llandrillo Menai
 • Steve Jackson Prif Swyddog Gweithredol a Dirprwy Brif Weithredwr, Coleg Cambria
 • Dr. Aulay Mackenzie Dirprwy Is-Ganghellor (Partneriaethau), Prifysgol Wrecsam Glyndŵr
 • Yr Athro Paul Spencer Deon Coleg Gwyddorau'r Amgylchedd a Pheirianneg, Prifysgol Bangor

Awdurdod Lletya 

 • Iwan G. D. Evans Pennaeth Gwasanaeth Cyfreithiol , Cyngor Gwynedd
 • Dewi A. Morgan Pennaeth Cyllid, Cyngor Gwynedd

Swyddfa Rheoli Portffolio a'r Timau Rhanbarthol

 • Alwen Williams Cyfarwyddwr Portffolio
 • Hedd Vaughan-Evans Pennaeth Gweithrediadau
 • Nia Medi Williams Uwch Swyddog Gweithredol
 • Sian Lloyd Roberts Rheolwr Sgiliau Rhanbarthol